Programy prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane przez Komendę Miejską Policji w Krośnie

Programy prewencyjne realizowane przez Komendę Miejską Policji w Krośnie

PROGRAM PREWENCYJNY „PSEUDOKIBIC”


CELE PROGRAMU:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
3. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej młodzieży oraz ich rodziców.
4. Ograniczenie zjawiska przestępczości związanej z zachowaniami „pseudokibiców” połączonych z kradzieżami i dewastacją mienia publicznego oraz prywatnego.
5. Uzmysłowienie odbiorcom konsekwencji prawnych związanych z działalnością kryminogenną, a co się z tym wiąże ryzyka związanego z przynależnością do grupy „pseudokibiców”.
6. Wyrobienie w młodzieży krytycznego spojrzenia na zdarzenia prowokowane przez grupy „pseudokibiców”.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Prowadzenie cyklicznych spotkań przez policjantów w szkołach z uczniami przy udziale zawodników, działaczy klubów sportowych, strażników miejskich lub gminnych, przedstawicieli samorządu lokalnego. Prowadzenie w ramach wywiadówek spotkań z rodzicami uczniów objętych programem.
2. Przedstawienie młodym odbiorcom propozycji uczestnictwa w różnego rodzaju kursach o charakterze sportowym.
3. Przy zaangażowaniu władz klubów sportowych organizowanie spotkań, prowadzonych przez policjantów i piłkarzy, z członkami klubów kibica.  Wypracowanie z kibicami sposobów poprawy bezpieczeństwa na stadionach. Uświadomienie tym osobom szkodliwości jaka wynika z kryminalnej działalności grup „pseudokibiców” nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla ich klubu.

 

PROGRAM PREWENCYJNY ”STOP PATOLOGIOM – RAZEM BEZPIECZNIEJ”
 


CELE PROGRAMU:

1. Ograniczenie zjawisk patologicznych.
2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
3. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
4. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
5. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
6. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli i pracowników sklepów oraz lokali gastronomicznych łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę.
8. Uświadomienie adresatom programu prewencyjnego specyfiki zagrożeń wynikających z faktu skorzystania z nieuczciwych i niebezpiecznych ofert pracy za granicą.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Organizowanie na szczeblu lokalnym międzyinstytucjonalnych działań kontrolnych w sklepach i lokalach gastronomicznych podających, sprzedających napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
2. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. przez rady osiedli i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez pracodawców i pracowników w przedmiocie ujętym niniejszym programem oraz informowanie o zagrożeniach jakie za sobą niesie nieprzemyślany wybór pracy za granicą.
3. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej, nikotynowej oraz w zakresie profilaktyki związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi
4. Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów z pracownikami i właścicielami lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol i papierosy, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia stosownych ustaw.
5. Organizowanie wojewódzkich konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego poruszających problematykę zjawisk patologicznych.
 

 

PROGRAM PREWENCYJNY DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU


CELE PROGRAMU:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
3. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
4. Ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych.
5. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.
6. Zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie m. in. pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp. oraz związanymi z tym m. in. ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane są niżej wyszczególnione kwestie:

a) przybliżenie programu „Niebieska karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

b) omawianie problematyki związanej z:

    kradzieżami kieszonkowymi,
    kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,
    oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,
    oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp.
    włamaniami do mieszkań lub domów.

c) podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi promowanie wśród adresatów programu prewencyjnego poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo, w szczególności w miejscu zamieszkania.

 

PROGRAM PREWENCYJNY
„Ostrożnie – Pies”

CELE:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
3. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
4. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym  w dobra osobiste obywateli.
5.Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
6. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Rozpoznawanie miejsc przebywania psów pozostawionych bez opieki oraz powiadamianie o tym, w zależności od zaistniałej sytuacji odpowiednich podmiotów.
2. Inspirowanie samorządów lokalnych do podjęcia stosownych uchwał określających zasady trzymania zwierząt, opiekę oraz wyłapywanie zwierząt gospodarskich (psów).
3. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów oraz przez inne osoby w przedmiocie ujętym tym programem. Uwrażliwienie mieszkańców na losy pozostawionych bez opieki psów. Apelowanie do społeczeństwa o powiadamianie odpowiednich instytucji o sytuacjach zagrażających życiu psów oraz osób trzecich.
4. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie unikania zagrożeń ze strony psów, bliższego poznania specyfiki zachowania psów, właściwego obchodzenia się z tymi zwierzętami.
5. Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, rozmów profilaktycznych z właścicielami psów, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa m. in. w zakresie trzymania psa.
6. Udział przewodników psów służbowych oraz policjantów realizujących zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej w różnego rodzaju imprezach plenerowych (pokazy tresury psów, bezpiecznych zachowań wobec psów itp.).

 

PROGRAM PREWENCYJNY
„Ograniczyć Wandalizm”


I. CELE:

1. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego jak również publicznego (graffiti).
2. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu ujętego w niniejszym programie.
3. Poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, lokalnymi mediami, szkołami oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby z innymi instytucjami w celu efektywniejszego przeciwdziałania zjawisku tzw. „graffiti”.
4. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia.
5. Wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko młodych mieszkańców, w szczególności na terenach osiedli, w celu przeciwdziałania zjawisku wandalizmu.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Prowadzenie przez dzielnicowego obchodu wspólnie z pracownikami cywilnymi będącymi administratorami kontrolowanych obiektów w celu wskazania miejsc zdewastowanych oraz potrzeby ich rewitalizacji.
2. Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na niewłaściwy stan infrastruktury (zjawisko „graffiti).
3. Informowanie podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów o stwierdzonych aktach wandalizmu.
4. Objęcie szczególnym nadzorem prewencyjnym miejsc gromadzenia się młodzieży oraz osób dorosłych gdzie może dochodzić do przejawów wandalizmu.
5. Aktywne uczestnictwo kierownika rewiru dzielnicowych, kierownika posterunku oraz dzielnicowego w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami. Wykształcanie wśród ludzi postaw przyczyniających się do dbania o mienie publiczne oraz prywatne w aspekcie zjawiska wandalizmu.
6. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej, specjalistów ds. nieletnich oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej ze zjawiskiem wandalizmu.
7. Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, indywidualnych rozmów z mieszkańcami w celu uczulenia ich na zjawisko tzw. „graffiti”.

 

PROGRAM PREWENCYJNY „STOP KRADZIEŻOM – Z KODEM BEZPIECZNIEJ”


Komendant Miejski Policji w Krośnie, wydaje publiczny komunikat na podstawie art. 34 pkt 3c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119 z 04.05.2016r., str. 1 z późn. zm) - informując, osoby których dane dotyczą realizacji działań profilaktycznych pod nazwą ,,Stop kradzieżom z kodem bezpieczniej”, przez Komendę Miejską Policji w Krośnie i Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie w latach 2007-2019, że zgromadzone dane osobowe podlegać będą w najbliższym terminie - 3 miesięcy – tj. do końca lipca 2020r.- archiwizacji przetwarzanych danych związanych z zakończeniem w/w działań przez strony porozumienia.

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.02.2015
Data modyfikacji 12.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Paweł Buczyński
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Paweł Buczyński
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry