Środki prawne - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Środki prawne

Środki prawne

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY PRZEKAZANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, OKREŚLENIA WARUNKÓW PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LUB WYSOKOŚCI OPŁATYI. Komendant Miejski Policji w Krośnie może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
3) wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

II. W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

1) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,

2) wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). 

Metryczka

Data publikacji : 02.01.2012
Data modyfikacji : 02.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Marek Cecuła
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marek Cecuła Zespół Komunikacji Społecznej KMP Krosno
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane redaktora
do góry