Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Krośnie

Komenda Miejska Policji w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Krośnie

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23.09.2018 r nie spełniają wymogów dostępności,
  3. treści powstałe po 23.09.2018 częściowo nie spełniają wymogów dostępności. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest podkom. Grzegorz Lisowski,

adres poczty elektronicznej grzegorz.lisowski@rz.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8283340.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Lwowskiej 28 w Krośnie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście do budynku bez stopni, drzwi posiadają szerokości min.1 metra, otwierane automatycznie. Kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych uwzględniają potrzeby osób poruszających się na wózku;

Wśród miejsc postojowych znajdują się dwa dla osób niepełnosprawnych tzw. koperty;

Obiekt posiada windę, dojazd z poziomu terenu zapewniony jest przez dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych;

W budynku zapewniona jest ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, również w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia;

Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W KMP w Krośnie udostępnia się możliwość połączenia w trybie on-line osobie głuchej lub niedosłyszącej przebywającej w jednostce Policji z tłumaczem języka migowego oraz umożliwia się taki kontakt z domu lub innego miejsca z dostępem do sieci Internet. W tym celu wykorzystywane są terminale Cisco DX 80 oraz laptopy z zainstalowaną aplikacją Jabber

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

 

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Buczyński
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry